Гэрээний хэрэгжилтийн график

 • 11 000 хүн цаг
  Зөвлөлийн хурал
 • 226 малчдын худаг
  Бэлчээрийн усан хангамж
 • 6.5 тэрбум ₮ 35%
  Хөрөнгө оруулалт
 • 115 малчин өрх
  Хамтын оролцоотой БО мониторинг
 • Шалгуурыг хангасан 160 малчин өрх
  Хөөн хэлэлцүүлж олгосон нөхөх олговор
Сумын нутаг дэвсгэр дэхь алдагдсан бэлчээрийн бүст тохируулга хийхийн тулд бэлчээрийн тогтолцоог дахин боловсруулах  ОНЗЗТөлөвлөгөө боловсруулсан байх40% 2010-2013 онд Монголын Бэлчээрийн менежментийн холбоо, 2014-2015 онд Нутаг Партнерс, 2018-2019 онд Вектор мэп эдгээр байгууллага бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, мониторинг судалгааны тайлан өгсөн


ТУРШИЛТИргэд, малчдын дэмжлэг авахгүй байгаа, Малчидтай хамтран ажиллаж ойлгуулах ёстой
ХБ-д хийгдсэн судалгаанууад үндэслэн Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах

МАА 4 баг дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

ИТХ-р хэлэлцүүлж, батлуулах
ОТ санхүүжилтээр ХБ бэлчээрийн судалгаа хийсэн тайлангуудыг танилцуулж, мэдээлэл өгөх

Мэдээлэл өгөх, танилцуулга материал бэлтгэх, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын зардлыг хариуцах
Малчид уламжлалт байдлаар нүүдэллэх, ус бэлчээрийг чөлөөтэй хүртэх байдлыг дэмжиж, худаг, бэлчээрт малчид хориг тавьдгийг багасгах ОНЗЗ237 гэрээ байгуулсан байх70% Засаг даргын захирамж гарсан байгаа ХБ сумын бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар ашигладаг Гүн өрмийн болон инженерийн хийцтэй худгуудад гэрээ хийх (тоог 2020 оны байдлаар эцэслэн гаргах)
Бэлчээрийн доорх усны нөөцийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан худаг барих хөтөлбөрөөр дамжуулан шинэ бэлчээр нэмж бий болгох. Малчдын эзэмшлийн эрхийг тодорхой болгож, хэрэгжүүлэх ОНЗЗУсжуулагдах боломжтой бүх нөөц бэлчээр усжуулагдсан байх0% Усжуулах шаардлагатай байгаа бэлчээрийн зураг, талбайн хэмжээ, хэрэгцээтэй байгаа уст цэгийн тооцоо

Отрын бүс буюу нөөц бэлчээрийг тодорхойлсон байх

ХАА газар, БОАЖГ, Сав газрын захиргаадаас холбогдох зөвшөөрлийг авсан байх

Уст цэг шинээр үүсгэх цэгийн нарийвчилсан байршлыг тогтоож өгнө

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
ОТ нь бэлчээрийн боломжийг түргэн нэмэгдүүлэхийн тулд дор дурдсан болон тэдгээрээр хязгаарлахгүйгээр аливаа эвдсэн/орхисон газруудаа (Хавсралт А) аль болох хурдан нөхөн сэргээх, эвдэгдсэн газраас тоос босох хугацааг богиносгох, хуучин буюу ашиглаж буй карьерууд дээр гарах ослын эрсдлийг бууруулах ОТ 1) Биологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт
2) одоо ашиглаж буй карьерууд дээр гарах ослын эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авсан байх (хашаа, тэмдэг тэмдэглэгээ гэх мэт)
70% Нийт 10 ажлын дундаж үзүүлэлтээр дүгнэв Манлайн замыг ашигладаг бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зөвшөөрөгдсөн зам, маршрутын дагуу журамлах (захирамж гаргах), нөхөн сэргээсэн талбайд зөвшөөрөлгүй машин явуулахгүй байхыг хариуцах
Цагаан хад- Гасуун Сухайт хооронд ашигласан карьерийн үлдсэн 2т нь нөхөн сэргээлт

Манлайн шороон замын хажуугийн салаа шороон замуудыг нөхөн сэргээх
Улсаас үндэсний шинжээчид томилж өгөх, сургалт явуулах зэргээр орон нутгийн захиргаанд дэмжлэг үзүүлэх, энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд малчид, орон нутгийн байгууллагууд, бүх түвшний засаг захиргаа (баг, сум, аймаг, холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд) санаачлагыг гартаа авч, бүгд хүчин чармайлт гаргах ОНЗЗБэлчээрийн чиглэлээр 5 мэргэжилтэн сургалтанд хамрагдсан байх90% 2014-2015 бэлчээр шинжилгээний чиглэлээр 5 мэргэжилтэн сургалтанд  суусан. Одоо шинэ 2 мэргэжилтэнийг сургасанаар 100 болно
ГТЗ нь хамааралтай талуудыг татан оролцуулахад идэвхитэй оролцож малчдад холбогдох туслалцаа үзүүлэхэд ГТЗ-өөс гадуур идэвхитэй үүрэг гүйцэтгэх: Талууд одоо үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд, орон нутгийн иргэдийн болон засаг захиргааны бүтцийн газрууд (ж нь: багийн иргэдийн нийтийн хурал, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, мал аж ахуйн тасаг, газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөө боловсруулах үйл явц) зэрэг Сумын хөгжил цэцэглэлтэд чухал үүрэгтэй болохыг хүлээн зөвшөөрөх. Тухайлбал сумын засаг захиргаа малчдад газар, устай холбоотой маргаантай асуудлыг шийдвэрлэж ирсэн уламжлалт арга барилаа сэргээх эсвэл бэхжүүлэн хэрэглэх замаар ОТ-той хамааралгүй мал маллагаанд холбоотой асуудлаа хэрхэн шийдвэрлэж болох талаар бодолцоход туслаж дэмжих ОНЗЗ Засаг даргын захирамжийг малчид дагаж мөрдүүлэх арга хэмжээ авсан байх, БИН-ийн хурлаар захирамжийг сайтар танилцуулсан, захирамжид малчдыг хариуцлагатай болгох зүйл заалт оруулсан байх 70%ЗД-ын захирамжийг малчдад мэдээлсэн байх
Газрын Харилцаа, Геодези, Зураг Зүйн газраас (ГХГЗЗГ) нөөц ашиглалт, нөөцийн эрхийг тодорхойлох, газар болон нөөц ашиглалтыг төлөвлөх ажлыг хэрэгжүүлэхэд нь хамтран ажиллах ОНЗЗ Малчдад бууцны кадастрын зураг хийлгэх ойлголт, мэдээлэл өгөх, компанит ажил зохион байгуулсан байх 80% Өвөлжөө хаваржааны кадастарын зураг хийсэн гүйцэтгэлийн тоог нь ГТЗ-ийн хуралд танилцуулаад биелсэнээр хаах
Малын тооны өсөлт, тавиул малын эзэн хэн болохыг илүү дэлгэрэнгүй судалгаа шинжилгээ Ханбогд суманд хийх ОНЗЗМал бүхий иргэдийн судалгаа бүрэн гарсан байх100%1.1-тэй уялдуулж байхыг анхаарч, биелсэн гэж үзэж хаах
ОТ-н уурхайн үйлдвэрлэлийн хашаалсан талбайн тодорхой хэсэгт мал бэлчээрлүүлэх зохицуулалт хийх зорилго бүхий 2015 оны 3-р сарын 20-нд батлагдсан Уурхайн хашаалсан талбайд түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх ОТ Журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж буй Малчдын Төлөөлөгчдийн (МТБ)-н нотолгоо 100%хийгдсэн
 • 1.4 тэрбум ₮ 3.5%
  Эдийн засгийн өсөлт
 • 2.5 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
 • 6.8 тэрбум ₮ 3.5%
  Татвар төлөлт
 • 1.35 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
ОТ-н усны төлбөрийн 50%-ийг сумын төсөвт эргүүлэн хуваарилах талаарх хүсэлтийг аймгийн ИТХ-д хандаж гаргах, хүсэлт илгээхОНЗЗАймгийн ИТХ-д хандаж гаргасан хүсэлт, хариу70%Ерөнхий сайдад бичиг явуулсан.
Гүехэн гар худгууд барих хөтөлбөрийн хэлбэрээр нийтийн нөхөн олговор олгох, малчид нүүдлээ хийн, бэлчээрийн нөөцийг ашиглахыг дэмжин, малчдад уламжлалт амьжиргаагаа үргэлжлүүлэн эрхлэх хэвээр үлдээхийн тулд худгуудыг 4 багийн нутагт тараан байрлуулах. ГТЗБэлчээрийн доорхи усны нөөцийн судалдгаанд үндэслэн ГТЗ-ийн тохиролцож шинээр гаргасан худгийн тоо20%Чандмань эрдэнэ төслийг хэрэгжүүлсэн.
5 гар худаг шинээр, 10 гар худаг сэргээн зассан. Худаг засварын бригад байгуулана Усжуулах шаардлагатай байгаа бэлчээрийн зураг, талбайн хэмжээ, хэрэгцээтэй байгаа уст цэгийн тооцоо

Отрын бүс буюу нөөц бэлчээрийг тодорхойлсон байх

ХАА газар, БОАЖГ, Сав газрын захиргаадаас холбогдох зөвшөөрлийг авсан байх

Уст цэг шинээр үүсгэх цэгийн нарийвчилсан байршлыг тогтоож өгнө

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах   
Гидрогеологийн судалгаа (бэлчээрийн доорх усны нөөцийн судалгааг) санхүүжүүлж мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэхОНЗЗ ОТ   Сумын нийт газар нутаг дахь бэлчээрийн усны нөөцийг тогтоосон зураглал (бусад тайлан мэдээ)20%өмнөх хурлуудаар хэлэлцээд геофизикийн цэгэн судалгаа болгон өөрчилсөн

1.3-тай уялдуулахад анхаарч, биелсэн гэж үзэх
ХАА газар, БОАЖГ, Сав газрын захиргаадаас холбогдох зөвшөөрлийг авсан байх

Уст цэг шинээр үүсгэх цэгийн нарийвчилсан байршлыг тогтоож өгнө

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах шат шатны үр дүнг тухай бүрт малчдад мэдээлэх,

шинээр гаргах уст цэгийн байршлыг
багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцэж батлах

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
Малчдын хэрэглээний гүн өрмийн худгийг сэргээгдэх эрчим хүчинд холбоход дэмжлэг үзүүлэхГТЗхэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)30% төслийг 2027 он хүртэл үргэлжлүүлнэ.
Малчдын санхүүгийн оролцоо байна худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах
 
Шалгуурын дагуу төсөлд хамрагдах малчдын нэрсийг тодорхойлох,

Малчдын санхүүгийн оролцоог баталгаажуулах,

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
2.2-т заасан бэлчээрийн усны нөөцийн гидрологийн судалгааны үр дүнд шинээр худаг гаргаж шийдсэний дараа одоо ус зөөж байгаа түр зуурын арга хэмжээг үе шаттай зогсоохОТТүр зуурын арга хэмжээг зогсоосон байдал100%Уурхай орчмын малчин өрхүүдэд Ус зөөвөрлөн хүргэх журамыг хаахаар шийдвэрлэв
Гүний хоолой орчмын гоожиж буй бүх цооногуудыг бөглөж, Багийн Иргэдийн Нийтийн хурлаал хэлэлцэж ирүүлсэн малчдын хүсэлтэнд тулгуурлан оргиж буй 2 цооног малчдад ахуйн зориулалтаар ашиглуулахОТ
Ханбогд сум
Оргиж буй 2 цооногийг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн
Гүний хоолой, Галбын говь дахь ОТ-н усны хайгуулын цооногуудаас орон нутийн малчдын бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар ашиглах боломжтой 12 цооногийг Ханбогд суманд хүлээлгэн өгөхОТ
Ханбогд сум
Цооногуудыг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн
 • 3.1 тэрбум ₮ 3.5%
  Эдийн засгийн өсөлт
 • 2.2 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
 • 3.5 тэрбум ₮ 3.5%
  Татвар төлөлт
 • 4.5 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
Бэлчээрийн мониторингийн цэг хамтын шинжилгээнд нэмэхБэлчээрийн хээрийн судалгааны хамтарсан багБэлчээрийн хээрийн судалгааны тайлан50%Баг бүрт шинэ цэг нэмсэн. Цаашид гүйцэтгэлийн тайлан сонсох шаардлагтай
Мониторингийн зорилго, хамрах хүрээ, төрөл, төлөвлөгөө, аргачлалГТЗ1. Малчдын бүлэгтэй хамтын мониторинг хийлгэх гэрээ байгуулж ажиллаж эхлэсэн байх, 2. ОТ-н дахин боловсруулсан ГТЗ-өөр дэмжсэн байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн явцын тайлан)80% 
ХХБ-ын зураг төсөлд оруулах өөрчлөлт – ТХХЗ-ийн тайланГТЗ1. ТХХЗ-ийн хяналтын тайлан
2. Урсгалын доод руу гарч болзошгүй нөлөөллийн судалгааны дүн тайлан
50%Мөнх ногоон галба ТББ-тай хамтран хяналт мониторингын ажлыг яаралтай эхлүүлэх, Мониторингийн ажлын даалгаварт оруулах саналын жагсаалт гаргаж МНГ-д өгөх, Мониторингийн арга зүй боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, Мониторингийн арга зүй болон уурхайн тайлбайд ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх.  /Отгонбаатар/
 Хөндлөнгийн тайланг өгөх
Орон нутгийн мэргэжилтэн бэлтгэх асуудлыг судлах/Дорждэрэм/
Орон нутгийн харилцааны ажлыг өргөжүүлэх, Багийг ОТ ба малчдын (мөн орон нутгийн бусад иргэдийн) хооронд хоёр талын үр дүнтэй харилцаа бий болгох үүрэг бүхий, бэлтгэгдсэн хүмүүсээс бүрдүүлэх. Үүнд мөн албан ёсны уулзалуудад оролцох, жишээ нь багийн хуралд суух, орон нутгийн захиргаа болон сонгогдсон албан тушаалтнуудтай ойр холбоотой байх, Түүнчлэн “эмзэг” гэж тогтоогдсон хүмүүс гэх мэт явагдаж буй нөхөн олговорын хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүстэй байнгын холбоотой байх, цаг зав гарган сумын хэмжээгээр явж, хүмүүстэй нээлттэй найрсаг, сайн харилцаа тогтоох гэх мэт. ОТ-н үйл ажиллагааны талаар цаг үеийн мэдээллийг (ялангуяа барилгын ажлын үеэр, Уурхайн Лицензтэй Талбайн гадна ажиллаж буй гэрээт байгууллагуудын үйл ажиллагаа, хэн хаана юуг хэдий хугацаагаар хийж буй, хүмүүсийг ажилд яаж авч байгаа гэх мэт) малчид, орон нутгийн бусад иргэдэд хүргэх, мэдээллийг удирдлагадаа танилцуулж байхын тулд орон нутгийн харилцааны ажилтнууд ОТ компани дотроо маш сайн харилцаа холбоотой байнаОТ1. Багийн иргэдийн нийтийн хуралд ОТ-н орон нутгийн харилцааны ажилтнууд оролцож бодит мэдээлэл өгсөн байдал,
2. Баг тус бүрийн нийт малчин өрхийн 50%-с доошгүй малчин өрхөд орж ажилласан жилийн тайлан
3. Малчдын гомдол хүсэлтийг шийдсэн байдал
50% 
ОТ-н гомдлыг барагдуулах механизмыг сайжруулах. ГТЗ-ийн бусад гишүүдтэй хамтран хөндлөнгийн этгээдэд хандах тухай хувилбарыг тодорхой болгоно. Одоо ашиглаж буй гомдлыг барагдуулах механизмын талаар малчид, орон нутгийн бусад иргэдэд танилцуулж, зөвлөлдөн зөвлөлдөөнөөр гарсан саналд үндэслэн, шаардлагатай бол засаж залруулах. Өөрчилсөн зүйлсийн талаар үр дүнтэйгээр нийтэд мэдээлэн, ОТ-н талаар гомдолтой иргэдийг тус механизмыг ашиглахыг хөхүүлэхОТСайжруулан боловсруулсан гомдлыг барагдуулах механизм (өмнөх механизмтай харьцуулах)90%ГТЗ-ийн гишүүдийн ирүүлсэн саналын дагуу гомдол барагдуулах журмыг сайжруулсаныг танилцуулах
Хөөн хэлэлцүүлж байгаа нөхөн олговорын хэрэгжилт, ахицад мониторинг хийж, улирал тутамд ГТЗ-д танилцуулна. Үүнд: Нэхэмжлэлийн хороонд ирсэн өргөдлүүд, хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл татгалзсан хариу, татгалзах болсон шалтгаан, тохиролцоонд хүрсэн нөхөн олговорын гэрээ, олгосон нөхөн олговор зэрэг орноОТЭнэ тухай улирал тутмын тайлан, танилцуулга, ГТЗ болон малчдад танилцуулсан байдал95%Хөөн хэлэлцүүлгийн гэрээ зурагдаж дуусахаар мэдээллийг ГТЗ-д хүргүүлэх
 • 1 тэрбум ₮ 3.5%
  Эдийн засгийн өсөлт
 • 2.3 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
 • 6 тэрбум ₮ 3.5%
  Татвар төлөлт
 • 1.35 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
Дараах шалгуур хангасан малчин өрхүүдэд 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийн гэрээнд хөөн хэлэлцүүлж орох хүсэлтээ нөхөн олговорын нэхэмжлэлийн хороонд тавих боломж олгохГТЗНэхэмжлэлийн хороонд ирүүлсэн хүсэлтийг шалгуурын дагуу шийдсэн байдал95%Хөөн хэлэлцүүлгийн гэрээ зурагдаж дуусахаар мэдээллийг ГТЗ-д хүргүүлэх
2004 онд нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан 10 өрхийн хувьд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхОТ1. Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэмж 2 хүнийг хамруулсан байдал, 2. Тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн байх85% 
2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн 10 өрхийг тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөрт (Энэ төлөвлөгөөний 4.10.4) хамруулахОТ1. Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэмж 2 хүнийг хамруулсан байдал, 2. Тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн байх70%хамрагдаагүй үлдсэн 3 айлын гэр бүлийн гишүүд буюу үр хүүхдүүд хамрагдуулах боломжийг олгох, хамрагдсан байдлыг ГТЗ-д танилцуулах
2011 оны нөхөн олговор аваагүй, дараах шалгуур хангасан малчин өрхүүдэд нөхөн олговор олгохГТЗНэхэмжлэлийн хороонд ирүүлсэн хүсэлтийг шалгуурын дагуу шийдсэн байдал95%Хөөн хэлэлцүүлгийн гэрээ зурагдаж дуусахаар мэдээллийг ГТЗ-д хүргүүлэх
2011 онд нөхөн олговор авсан 89 өрхийн хувьд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхОТНөхөн олговрын гэрээний Үр дүнгийн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан, цаашид авахаар тохирсон арга хэмжээ95% 
Үр дүнгийн үнэлгээний дүгнэлтийг харгалзаж 2011 оны нөхөн олговрын гэрээнүүдийг дуусгавар болгох эсвэл цаашид арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг ГТЗ/Нөхөн олговрын ажлын хэсэг шийдвэрлэхГТЗ 87%11 өрхөд үр дүнгийн үнэлгээ хийлгэх

Үр дүнгийн үнэлгээний дүнд авч хэрэгжүүлж буй ажлын танилцуулга хийх
Нөхөн олговроо гүйцэд аваагүй эсвэл ямар нэгэн гомдол санал гаргасан өрхүүдийн асуудлыг Нэхэмжлэлийн Хороогоор хянан шийдвэрлэх ГТЗ 95%Хөөн хэлэлцүүлгийн гэрээ зурагдаж дуусахаар мэдээллийг ГТЗ-д хүргүүлэх
Уучлалын захидалОТОлон нийтэд нээлттэй хэвлэж танилцуулсан “Уучлал гуйсан захидал”100% 
ГТЗ нь хөндлөнгийн бие даасан нарийн бичгийн даргын тусламжтай ажиллаж болох бөгөөд, 2004, 2011 оны хөтөлбөрийн дагуу малчид нөхөн олговор авах шалгуурыг хангасан эсэхийг шийдвэрлэх “Нөхөн Олговорын Нэхэмжлэхийн Хороо”-ны үүрэг гүйцэтгэж ажилланаНХороо 1. Нэхэмжлэхийн Хорооны хуралд ЭЗХНЗОГ-ын эвлэрүүлэн зуучлагч чиглүүлэгч сууж ажиллах, 2. Нэхэмжлэлийн Хорооны журам100% 
Нөхөн Олговорын Нэхэмжлэлийн Хорооны үйл ажиллагааны журмыг хамтран боловсруулж ашиглахГТЗНэхэмжлэлийн Хорооны журам100% 
2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн заасан бүсэд өвөлжөө, хаваржаа, өвөлжөө хуваан эзэмшиж байсан, 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөлд өртөж нөхөн олговор авах нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцүүлж шалгуурыг хангасан малчдад 2004 онд олгож байсан нөхөн олговорын хэмжээтэй дүйцэхүйц эсвэл тухайн багцаас бууруулахгүй нөхөн олговор олгохОТНэхэмжлэлийн хороонд ирүүлсэн хүсэлтийг шалгуурын дагуу шийдсэн байдал100%Биеэлсэн. Өргөдөл гомдол гарвал журмын дагуу хэлэлцэнэ
2004 оны нүүлгэн шилжүүлсэн өрхөөс ажлын байргүй байгаа 2 өрхийг Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэг жилийн хугацаанд хамруулахОТ1. Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэмж 2 хүнийг хамруулсан байдал, 2. Тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн байх100% 
2004 ба 2011 оны нөхөн олговрын гэрээний нууцлалыг хадгалах тухай зүйл заалтыг цуцалж иргэд нөхөн олговрын талаарх мэдээллээ бусдад ил болгохыг хүсвэл энэ боломжийг нээлттэй болгохГТЗГТЗ-ийн 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн Хамтарсан Мэдэгдэл энэ гэрээний тухайд хангалттай байх болно100% 
2011 оын нөхөн олговрын гэрээний 1) Үр дүнгийн үнэлгээ, 2) Хэрэгжилтийн аудитыг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэхОТ  100% 

 • 11 тэрбум ₮ 3.5%
  Эдийн засгийн өсөлт
 • 2.2 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
 • 6.5 тэрбум ₮ 3.5%
  Татвар төлөлт
 • 4.35 тэрбум ₮
  Татвар төлөлт
Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуульд суралцаж буй малчдын оюутан хүүхдүүдийн сургалтын тэтгэлэг олгох – (тохиролцоонд хүрсэн өдрийн байдлаар оуютан байгаа хүүхдүүдийг нь төгстөл олгох) – ингэхдээ голч оноо нь 2.7-оос дээш. Сум орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах чиглэлийн суралцаж буй малчдын оюутан хүүхдүүдэд олгохОТТэтгэлэг олгох хөтөлбөрийн шалгуур хангасан малчдын бүх оюутан хүүхдүүдэд сургалтын тэтгэлгийг олгож эхлэсэн байх60%Жил бүр явцын тайланг ГТЗ-д танилцуулна.  Бүх оюутан төгссөнөөр дуусгавар болно
Хороо засварын баг байгуулж ажиллах төсөлГТЗТөсөл 3 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)20%Төсөл боловсруулах, тендэр зарлах
засварлах хороо бууцны жагсаалтыг тодорхойлох, эрэмбэлэх.

Малчдын санхүүгийн оролцоог тодорхой болгож баталгаажуулах, худаг эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах?

Ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах акт
Санхүүжилтийг шийдвэрлэх
Малчны зах байгуулах буюу Малын гаралтай түүхий эдийг үйлдвэрлэгчдэд ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгоход дэмжлэг үзүүэлх төсөлГТЗТөсөл 4 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)10%Засаглалын бүтэцээ байгуулах, менежментийг баг томилох, тогтвортой хэрэгжилтийг хариуцах Эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх(барилга байгууламжын зөвшөөрөл, газар, дэд бүтэц)
санхүүжилт шийдвэрлэх(суурь судалгаа, зураг төсөв, барилга байгууламж)
Малчдад хүрэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах төсөлГТЗТөсөл 5 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)70%Гүйцэтгэгч ажлын явц, цаашдын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал зэргийг танилцуулна. Тэндээс гарч ирэх дүгнэлт саналыг үндэслэн хаах эсэхийг шийднэ
Малын тэжээлийн ургамал тариалах төсөлГТЗТөсөл 6 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)0%Энэ төслийн оронд хэрэгжих төслийн санал боловсруулах ажлын хэсэг. Ажлын хэсэг ажиллаад, боловсруулсан хувилбарыг хэлэлцэж байж хэрхэн хаах шалгуур, хийгдэх ажлыг тодорхойлно
Залуу малчдад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, “Залуу малчин” (35-аас доош насны) төсөл хэрэгжүүлэх (ХБ сумын 2024 он хүртэлх МААХХ-т тусгагдсан)ГТЗТөсөл 9 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)50%Гүйцэтгэгч ажлын явц, цаашдын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал зэргийг танилцуулна. Тэндээс гарч ирэх дүгнэлт саналыг үндэслэн хаах эсэхийг шийднэ Залуу малчин төсөл дээр Ажлын хэсэг хяналт тавьж ажиллах
Мал нядалгааны шугам барих, байнгын ажиллагаатай болохОНЗЗ ОТ   Төсөл 10 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)10%Засаглалын бүтэцээ байгуулаЭрх зүйн орчныг бүрдүүлэх(барилга байгууламжын зөвшөөрөл, газар, дэд бүтэц)х, менежментийг баг томилох, тогтвортой хэрэгжилтийг хариуцах
санхүүжилт шийдвэрлэх(суурь судалгаа, зураг төсөв, барилга байгууламж)
Малчид болон орон нутгийн иргэдийн ЖДБ-ийг чадавхижуулах сургалт явуулах, бизнес эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх жижиг зээл авах боломж олгох (ХААН Банк-аар дамжуулан зээлийн хүсэлт тутамд 30 сая хүртэлх зээл олгохоор тохиролцсон)ОНЗЗ ОТ   1. Сургалтад хамрагдсан малчдын тоо,
2. Зээл авсан малчдын тоо 
50%МТ-Хэрхэн зээлэнд хамрагдах талаар малчидад мэдээлэл хүргэх, хэдэн малчинд мэдээлэл өгсөнөө мэдээлэх
ОТ-Зээлд хамрагдсан малчдын тоон мэдээлэл гаргах
Ханбогд сумын төвийн сайжруулсан замыг хатуу хучилттай болгох, ХБ сумын цэвэр усан хангамж, бохир усны шугам суурилуулах зэрэг Малчдаас ирүүлсэн саналыг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах нэгж ХБ Хөгжлийн Хороонд уламжилж шийдүүлэхОНЗЗ ОТ   Хөгжлийн хорооны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байдал0%Энэ ажлын заалт, зорилго чиглэл, гүйцэтгэлийн шалгуурыг тодорхой болгох. Удирдах нэгж
Ханбогд сум харилцаа холбооны сүлжээний хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд Юнителийн сүлжээний антенныг Гавилууд багт байрлуулах ажлыг хэрэгжүүлэхОНЗЗСүлжээнд холбогдсон байх0%Санхүүжилтийг хэрхэн шийдэх талаар судлаж, шийдэлийг дараагийн хуралд танилцуулах.  Удирдах нэгж
Худаг засварын баг байгуулах төсөл: Энгийн уурхайн болон инженерийн хийцтэй уст цэг засварладаг баг байгуулах төслийн санал боловсруулан ГТЗ-д танилцуулах (орон нутгийн малчид болон мэргэжлийн байгууллага хамтарсан баг)ГТЗ хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)20%Төсөл боловсруулах, тендэр зарлах Сэргээн засварлах худгийн жагсаалтыг тодорхойлох, эрэмбэлэх.

Малчдын санхүүгийн оролцоог тодорхой болгож баталгаажуулах, худаг эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах?

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
Хиймэл нуур цөөрөм, хур борооны ус цуглуулах хөв байгуулах Баг тус бүрээр хөв байгуулахГТЗхэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)0%Төслийг хэрхэн хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг. Дараагын хуралд төслийн санал танилцуулах.
Ажлын хэсэг ажиллаад, боловсруулсан хувилбарыг хэлэлцэж байж хэрхэн хаах шалгуур, хийгдэх ажлыг тодорхойлно
Амьдрах ухааны цогц сургалтын төсөлГТЗТөсөл 1 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)70%Гүйцэтгэгч ажлын явц, цаашдын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал зэргийг танилцуулна. Тэндээс гарч ирэх дүгнэлт саналыг үндэслэн хаах эсэхийг шийднэ
Халив Дугатын голын бүрэн бүтэн байдал хангах, Халив Дугатын голын ус нэвтрүүлэх зохистой механизм бий болгохОТ1. Халив-Дугатын голын өөрчлөлтийн сувгийн бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулахын тулд хийгдсэн ажлын тайлан
2. Халив-Дугатын голын ус үерлэхэд голын ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бүрдсэн байх
50%Судалгааны ажил хийгдэж байгаа
Ажлын байранд мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтОНЗЗ ОТ   Сургалтад хамрагдсан хүний тоо, үүнээс ажилд орсон хүний тоо80%энэ ажил сайн хийж байна. Урт хугацаанд хэрэгжих ажлуудыг гэрээ хаах үед 100% болгоно 
Ахмадын холбоотой хамтарч төсөл хэрэгжүүлэхОТ1. Төслийн баримт бичигт заасны дагуу төсөлд хамрагдсан ахмадуудын тоо
2. Төслийн хүрээнд хамруулсан залуучуудын тоо
3. хамрах хүрээ, төрөл
67%Төслийн санал боловсруулах, 2020 оны Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх
Говийн төгөл-мод тарих төсөлОТ1. УГ дагуу нутагладаг малчин өрхүүдээс 15-аас доошгүй өрхийг жил тус бүр хамруулсан байх
2.Нийт тарьсан модны ургацын хувь 75%-аас доошгүй хувь
3. Сумаас томилогдсон ажлын хэсэгт хүлээлгэж өгсөн акт
50%Гүйцэтгэгчээс нэгдсэн тайлан авах, 2020танилцуулга хийлгүүлэх
Бор Овоог хөндөхгүй төлөвлөгөөОТ  Бор Овоог хөндөхгүйгээр өөрчилсөн хаягдал чулуулгийн овоолгын төлөвлөгөө90%Гэрээ хаах үед газар дээр нь очиж шалгах,Шинэ болон хуучин зургийг архивт хадгалуулах
Бор Овоогийн задгайн ургамалжуулалтОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт58%Нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисс ажиллуулах
Уст баг модны карьер хөв цөөрөм байгуулж, ургамалжуулахОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт58%2020 оны 8 сард тооллого хийнэ, тэр үед гүйцэтгэлийн хувь нэмэгдэнэ
Ундай голын сав газарт нутагладаг малчин өрхөд дараах нөхөн олговорыг олгох (Гол шалгуур: 2007 оны 1 сарын 1-нээс 2012 оны 12-р сарын 29-ны хооронд сумын бүртгэлд малчин өрхөөр бүртгэлтэй, Ундай голын ай сав газарт өвөлжөө хаваржаа эзэмшин амьдарч байгаа өрхүүд)ОТ 75% 
УЛТ-Ундайн голын урсгал хаагдсан 3 хэсэгт шийдэлОТ1. ажилчдын кемпийн баруун талын сайран дээрээс карьер авсан газар
2. дулааны станц руу ордог зам
3.Ундайн голын гольдрил өөрчилсэн шинэ сувгийн хэсэгт үерлэхэд Ундайн голын ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бүрдсэн байх
100% 
Одоогийн гэрээлж байгаа мониторингийг үе шаттайгаар орон нутгийн мониторингоор солих бодлого баримталж, орон нутгийн мэргэшсэн байгууллага, малчдыг мэргэжлийн мониторинг хийх түвшинд чадавхижуулах, малчид чин сэтгэлээсээ оролцож, хариуцлагатайгаар хандах нь мониторингийг бодитой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй чухал, иймд мониторингийн ажлыг цалин урамшуулалтай болгох, оролцоог хангахын тулд хөтөлбөрүүд мал маллагааны хэв маягт тохирсон, малчид хянан баталгаажуулах боломжтой, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, итгэл үнэмшлийг хангасан, хүртээлтэй, найдвартай байлганы тулд баримт хамтран олж тогтоох аргачлалыг ашиглан боловсруулж, хэрэгжүүлэхОТ
ОНЗЗ
МТ
1. Малчдын бүлэгтэй хамтын мониторинг хийлгэх гэрээ байгуулж ажиллаж эхлэсэн байх, 2. ОТ-н дахин боловсруулсан ГТЗ-өөр дэмжсэн байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн явцын тайлан)100%Мөнх ногоон галба ТББ байгуулан хэрэгжүүлэж байна. Заагдсан ажлууд бүрэн хийгдсэн. Энэ ажил нь байнга хийгдэж байх ажил юм
Айванхо Майнс Монголия Инк (АММИ)-н 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтэд хэрэглэсэн арга барил нь ялангуяа харилцаа холбооны тухайд асуудалтай байсныг ОТ малчдын өмнө хүлээн зөвшөөрч 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн асуудлыг шийдэхийн тулд ГТЗ-ийн хүрээнд хамтран ажиллахОТГТЗ-ийн 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн Хамтарсан Мэдэгдэл энэ гэрээний тухайд хангалттай байх болно100%Хэрэгжсэн
Бор Овоогийн задгайн ургамалжуулах төлөвлөгөөОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт100% 
Бор Овоон задгайн самбар байршуулалтОТБайршуулсан мэдээллийн самбар100% 
Бор Овоон задгайн фото зураг музейдОТСумын музейд байрлуулсан Бор Овоогийн Задгайн фото зураг100% 
Ундайн гол дагуу нутагладаг зорилтот малчин өрхийн нэрсийн жагсаалтМТ
ОНЗЗ
Нэрсийн жагсаалт100% 
УЛТ-Ундайн голын урсгал хаагдсан 3 хэсэгт шийдэлОТ1. ажилчдын кемпийн баруун талын сайран дээрээс карьер авсан газар
2. дулааны станц руу ордог зам
3.Ундайн голын гольдрил өөрчилсэн шинэ сувгийн хэсэгт үерлэхэд Ундайн голын ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бүрдсэн байх
100% 
Одоогийн гэрээлж байгаа мониторингийг үе шаттайгаар орон нутгийн мониторингоор солих бодлого баримталж, орон нутгийн мэргэшсэн байгууллага, малчдыг мэргэжлийн мониторинг хийх түвшинд чадавхижуулах, малчид чин сэтгэлээсээ оролцож, хариуцлагатайгаар хандах нь мониторингийг бодитой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй чухал, иймд мониторингийн ажлыг цалин урамшуулалтай болгох, оролцоог хангахын тулд хөтөлбөрүүд мал маллагааны хэв маягт тохирсон, малчид хянан баталгаажуулах боломжтой, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, итгэл үнэмшлийг хангасан, хүртээлтэй, найдвартай байлганы тулд баримт хамтран олж тогтоох аргачлалыг ашиглан боловсруулж, хэрэгжүүлэхОТ
ОНЗЗ
МТ
1. Малчдын бүлэгтэй хамтын мониторинг хийлгэх гэрээ байгуулж ажиллаж эхлэсэн байх, 2. ОТ-н дахин боловсруулсан ГТЗ-өөр дэмжсэн байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн явцын тайлан)100%Мөнх ногоон галба ТББ байгуулан хэрэгжүүлэж байна. Заагдсан ажлууд бүрэн хийгдсэн. Энэ ажил нь байнга хийгдэж байх ажил юм
Айванхо Майнс Монголия Инк (АММИ)-н 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтэд хэрэглэсэн арга барил нь ялангуяа харилцаа холбооны тухайд асуудалтай байсныг ОТ малчдын өмнө хүлээн зөвшөөрч 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн асуудлыг шийдэхийн тулд ГТЗ-ийн хүрээнд хамтран ажиллахОТГТЗ-ийн 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн Хамтарсан Мэдэгдэл энэ гэрээний тухайд хангалттай байх болно100%Хэрэгжсэн
Бор Овоогийн задгайн ургамалжуулах төлөвлөгөөОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт100% 
Бор Овоон задгайн самбар байршуулалтОТБайршуулсан мэдээллийн самбар100% 
Бор Овоон задгайн фото зураг музейдОТСумын музейд байрлуулсан Бор Овоогийн Задгайн фото зураг100% 
Ундайн гол дагуу нутагладаг зорилтот малчин өрхийн нэрсийн жагсаалтМТ
ОНЗЗ
Нэрсийн жагсаалт100% 
2.2-т заасан бэлчээрийн усны нөөцийн гидрологийн судалгааны үр дүнд шинээр худаг гаргаж шийдсэний дараа одоо ус зөөж байгаа түр зуурын арга хэмжээг үе шаттай зогсоохОТТүр зуурын арга хэмжээг зогсоосон байдал100%Уурхай орчмын малчин өрхүүдэд Ус зөөвөрлөн хүргэх журамыг хаахаар шийдвэрлэв
Гүний хоолой орчмын гоожиж буй бүх цооногуудыг бөглөж, Багийн Иргэдийн Нийтийн хурлаал хэлэлцэж ирүүлсэн малчдын хүсэлтэнд тулгуурлан оргиж буй 2 цооног малчдад ахуйн зориулалтаар ашиглуулахОТ
Ханбогд сум
Оргиж буй 2 цооногийг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн
Гүний хоолой, Галбын говь дахь ОТ-н усны хайгуулын цооногуудаас орон нутийн малчдын бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар ашиглах боломжтой 12 цооногийг Ханбогд суманд хүлээлгэн өгөхОТ
Ханбогд сум
Цооногуудыг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн
Малын тооны өсөлт, тавиул малын эзэн хэн болохыг илүү дэлгэрэнгүй судалгаа шинжилгээ Ханбогд суманд хийхОНЗЗМал бүхий иргэдийн судалгаа бүрэн гарсан байх100%1.1-тэй уялдуулж байхыг анхаарч, биелсэн гэж үзэж хаах
ОТ-н уурхайн үйлдвэрлэлийн хашаалсан талбайн тодорхой хэсэгт мал бэлчээрлүүлэх зохицуулалт хийх зорилго бүхий 2015 оны 3-р сарын 20-нд батлагдсан Уурхайн хашаалсан талбайд түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхОТЖурмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж буй Малчдын Төлөөлөгчдийн (МТБ)-н нотолгоо100%хийгдсэн
Уучлалын захидалОТОлон нийтэд нээлттэй хэвлэж танилцуулсан “Уучлал гуйсан захидал”100% 
ГТЗ нь хөндлөнгийн бие даасан нарийн бичгийн даргын тусламжтай ажиллаж болох бөгөөд, 2004, 2011 оны хөтөлбөрийн дагуу малчид нөхөн олговор авах шалгуурыг хангасан эсэхийг шийдвэрлэх “Нөхөн Олговорын Нэхэмжлэхийн Хороо”-ны үүрэг гүйцэтгэж ажилланаНХороо 1. Нэхэмжлэхийн Хорооны хуралд ЭЗХНЗОГ-ын эвлэрүүлэн зуучлагч чиглүүлэгч сууж ажиллах, 2. Нэхэмжлэлийн Хорооны журам100% 
Нөхөн Олговорын Нэхэмжлэлийн Хорооны үйл ажиллагааны журмыг хамтран боловсруулж ашиглахГТЗНэхэмжлэлийн Хорооны журам100% 
2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн заасан бүсэд өвөлжөө, хаваржаа, өвөлжөө хуваан эзэмшиж байсан, 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөлд өртөж нөхөн олговор авах нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцүүлж шалгуурыг хангасан малчдад 2004 онд олгож байсан нөхөн олговорын хэмжээтэй дүйцэхүйц эсвэл тухайн багцаас бууруулахгүй нөхөн олговор олгохОТНэхэмжлэлийн хороонд ирүүлсэн хүсэлтийг шалгуурын дагуу шийдсэн байдал100%Биеэлсэн. Өргөдөл гомдол гарвал журмын дагуу хэлэлцэнэ
2004 оны нүүлгэн шилжүүлсэн өрхөөс ажлын байргүй байгаа 2 өрхийг Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэг жилийн хугацаанд хамруулахОТ1. Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэмж 2 хүнийг хамруулсан байдал, 2. Тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн байх100% 
2004 ба 2011 оны нөхөн олговрын гэрээний нууцлалыг хадгалах тухай зүйл заалтыг цуцалж иргэд нөхөн олговрын талаарх мэдээллээ бусдад ил болгохыг хүсвэл энэ боломжийг нээлттэй болгохГТЗГТЗ-ийн 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн Хамтарсан Мэдэгдэл энэ гэрээний тухайд хангалттай байх болно100% 
2011 оын нөхөн олговрын гэрээний 1) Үр дүнгийн үнэлгээ, 2) Хэрэгжилтийн аудитыг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэхОТ  100%