Журам

ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

11-р сар 29th, 2020 by

Тал бүр: Харилцан бие биеэ хүндэтгэж, эрх тэгш хамтран ажиллах Дүрмийг баталж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх Хүлээсэн үүргийнхээ гүйцэтгэлийг Зөвлөлд тайлагнах Зөвлөлийн хурлаас гаргасан хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлэх Өөрийн төлөөллийг Зөвлөлд томилон ажиллуулах Үүргээ ёс зүйтэй, улс төрийн нөлөөллөөс ангид биелүүлэх Ханбогд сум Засаг захиргааны төлөөлөл: Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг ЗДТГ-ын ажилтнуудад түгээх Ханбогд […]