Гурван талт зөвлөл байгуулагдав

Талууд Гурван талт зөвлөл байгуулагдаж санамж бичигт гарын үсэг зурав. Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөл нь Ханбогд сумын засаг захиргаа, малчид, “Оюу толгой” ХХК-ийн талаас тэнцүү тооны төлөөлөлтэйгөөр 2015 онд байгуулагдсан. Гурван талт зөвлөл нь бэлчээр, ус болон малчдын нийгмийн холбогдолтой тулгамдсан асуудлаар хэлэлцэж, хамтарсан шийдвэрийг гаргадаг механизм юм.

Зөвлөлийн үйл ажиллагаа 2012-2013 онд Эрх зүйн нийцэл, хяналт, зөвлөгөө, Омбудсмэний газарт Ханбогд сумын хэсэг малчдын гаргасан гомдлуудыг барагдуулах шийдэл, арга замыг хамтран эрэлхийлэхээс эхлэлтэй.

Санал болгох мэдээ