Туршлага хуваалцах уулзалт

Омбудсэний газар, Гурван талт зөвлөл хамтран 2019 оны 03 дугаар сард малчдын гомдлыг хаах албан ёсны арга хэмжээг зохион байгуулсан. Улмаар төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, санхүүжүүлэгч байгууллага болон хөгжлийн агентлагуудын төлөөлөгч нарыг урьж туршлага хуваалцах уулзалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан.

Санал болгох мэдээ