Тайлан

2015он Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн тайлан

2016 он Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн тайлан

2020 оны жилийн тайлан

2017 он Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг, Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн хураангуй тайлан

ГТЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан