Бэлчээр 69%

Сумын нутаг дэвсгэр дэхь алдагдсан бэлчээрийн бүст тохируулга хийхийн тулд бэлчээрийн тогтолцоог дахин боловсруулах  KB governmentDevelop and approve pasture management plan40% 2010-2013 онд Монголын Бэлчээрийн менежментийн холбоо, 2014-2015 онд Нутаг Партнерс, 2018-2019 онд Вектор мэп эдгээр байгууллага бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, мониторинг судалгааны тайлан өгсөн


ТУРШИЛТИргэд, малчдын дэмжлэг авахгүй байгаа, Малчидтай хамтран ажиллаж ойлгуулах ёстой
ХБ-д хийгдсэн судалгаанууад үндэслэн Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах

МАА 4 баг дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

ИТХ-р хэлэлцүүлж, батлуулах
ОТ санхүүжилтээр ХБ бэлчээрийн судалгаа хийсэн тайлангуудыг танилцуулж, мэдээлэл өгөх

Мэдээлэл өгөх, танилцуулга материал бэлтгэх, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын зардлыг хариуцах
Малчид уламжлалт байдлаар нүүдэллэх, ус бэлчээрийг чөлөөтэй хүртэх байдлыг дэмжиж, худаг, бэлчээрт малчид хориг тавьдгийг багасгах KB government237 гэрээ байгуулсан байх70% Засаг даргын захирамж гарсан байгаа ХБ сумын бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар ашигладаг Гүн өрмийн болон инженерийн хийцтэй худгуудад гэрээ хийх (тоог 2020 оны байдлаар эцэслэн гаргах)
Бэлчээрийн доорх усны нөөцийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан худаг барих хөтөлбөрөөр дамжуулан шинэ бэлчээр нэмж бий болгох. Малчдын эзэмшлийн эрхийг тодорхой болгож, хэрэгжүүлэх KB governmentУсжуулагдах боломжтой бүх нөөц бэлчээр усжуулагдсан байх0% Усжуулах шаардлагатай байгаа бэлчээрийн зураг, талбайн хэмжээ, хэрэгцээтэй байгаа уст цэгийн тооцоо

Отрын бүс буюу нөөц бэлчээрийг тодорхойлсон байх

ХАА газар, БОАЖГ, Сав газрын захиргаадаас холбогдох зөвшөөрлийг авсан байх

Уст цэг шинээр үүсгэх цэгийн нарийвчилсан байршлыг тогтоож өгнө

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
ОТ нь бэлчээрийн боломжийг түргэн нэмэгдүүлэхийн тулд дор дурдсан болон тэдгээрээр хязгаарлахгүйгээр аливаа эвдсэн/орхисон газруудаа (Хавсралт А) аль болох хурдан нөхөн сэргээх, эвдэгдсэн газраас тоос босох хугацааг богиносгох, хуучин буюу ашиглаж буй карьерууд дээр гарах ослын эрсдлийг бууруулах ОТ 1) Биологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт
2) одоо ашиглаж буй карьерууд дээр гарах ослын эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авсан байх (хашаа, тэмдэг тэмдэглэгээ гэх мэт)
70% Нийт 10 ажлын дундаж үзүүлэлтээр дүгнэв Манлайн замыг ашигладаг бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зөвшөөрөгдсөн зам, маршрутын дагуу журамлах (захирамж гаргах), нөхөн сэргээсэн талбайд зөвшөөрөлгүй машин явуулахгүй байхыг хариуцах
Цагаан хад- Гасуун Сухайт хооронд ашигласан карьерийн үлдсэн 2т нь нөхөн сэргээлт

Манлайн шороон замын хажуугийн салаа шороон замуудыг нөхөн сэргээх
Улсаас үндэсний шинжээчид томилж өгөх, сургалт явуулах зэргээр орон нутгийн захиргаанд дэмжлэг үзүүлэх, энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд малчид, орон нутгийн байгууллагууд, бүх түвшний засаг захиргаа (баг, сум, аймаг, холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд) санаачлагыг гартаа авч, бүгд хүчин чармайлт гаргах KB governmentБэлчээрийн чиглэлээр 5 мэргэжилтэн сургалтанд хамрагдсан байх90% 2014-2015 бэлчээр шинжилгээний чиглэлээр 5 мэргэжилтэн сургалтанд  суусан. Одоо шинэ 2 мэргэжилтэнийг сургасанаар 100 болно
ГТЗ нь хамааралтай талуудыг татан оролцуулахад идэвхитэй оролцож малчдад холбогдох туслалцаа үзүүлэхэд ГТЗ-өөс гадуур идэвхитэй үүрэг гүйцэтгэх: Талууд одоо үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд, орон нутгийн иргэдийн болон засаг захиргааны бүтцийн газрууд (ж нь: багийн иргэдийн нийтийн хурал, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, мал аж ахуйн тасаг, газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөө боловсруулах үйл явц) зэрэг Сумын хөгжил цэцэглэлтэд чухал үүрэгтэй болохыг хүлээн зөвшөөрөх. Тухайлбал сумын засаг захиргаа малчдад газар, устай холбоотой маргаантай асуудлыг шийдвэрлэж ирсэн уламжлалт арга барилаа сэргээх эсвэл бэхжүүлэн хэрэглэх замаар ОТ-той хамааралгүй мал маллагаанд холбоотой асуудлаа хэрхэн шийдвэрлэж болох талаар бодолцоход туслаж дэмжих KB government Засаг даргын захирамжийг малчид дагаж мөрдүүлэх арга хэмжээ авсан байх, БИН-ийн хурлаар захирамжийг сайтар танилцуулсан, захирамжид малчдыг хариуцлагатай болгох зүйл заалт оруулсан байх 70%ЗД-ын захирамжийг малчдад мэдээлсэн байх
Газрын Харилцаа, Геодези, Зураг Зүйн газраас (ГХГЗЗГ) нөөц ашиглалт, нөөцийн эрхийг тодорхойлох, газар болон нөөц ашиглалтыг төлөвлөх ажлыг хэрэгжүүлэхэд нь хамтран ажиллах KB government Малчдад бууцны кадастрын зураг хийлгэх ойлголт, мэдээлэл өгөх, компанит ажил зохион байгуулсан байх 80% Өвөлжөө хаваржааны кадастарын зураг хийсэн гүйцэтгэлийн тоог нь ГТЗ-ийн хуралд танилцуулаад биелсэнээр хаах
Малын тооны өсөлт, тавиул малын эзэн хэн болохыг илүү дэлгэрэнгүй судалгаа шинжилгээ Ханбогд суманд хийх KB governmentМал бүхий иргэдийн судалгаа бүрэн гарсан байх100%1.1-тэй уялдуулж байхыг анхаарч, биелсэн гэж үзэж хаах
ОТ-н уурхайн үйлдвэрлэлийн хашаалсан талбайн тодорхой хэсэгт мал бэлчээрлүүлэх зохицуулалт хийх зорилго бүхий 2015 оны 3-р сарын 20-нд батлагдсан Уурхайн хашаалсан талбайд түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх ОТ Журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж буй Малчдын Төлөөлөгчдийн (МТБ)-н нотолгоо 100%хийгдсэн

Санал болгох мэдээ