Мониторинг 81%

Бэлчээрийн мониторингийн цэг хамтын шинжилгээнд нэмэхБэлчээрийн хээрийн судалгааны хамтарсан багБэлчээрийн хээрийн судалгааны тайлан50%Баг бүрт шинэ цэг нэмсэн. Цаашид гүйцэтгэлийн тайлан сонсох шаардлагтай
Мониторингийн зорилго, хамрах хүрээ, төрөл, төлөвлөгөө, аргачлалГТЗ1. Малчдын бүлэгтэй хамтын мониторинг хийлгэх гэрээ байгуулж ажиллаж эхлэсэн байх, 2. ОТ-н дахин боловсруулсан ГТЗ-өөр дэмжсэн байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн явцын тайлан)80% 
ХХБ-ын зураг төсөлд оруулах өөрчлөлт – ТХХЗ-ийн тайланГТЗ1. ТХХЗ-ийн хяналтын тайлан
2. Урсгалын доод руу гарч болзошгүй нөлөөллийн судалгааны дүн тайлан
50%Мөнх ногоон галба ТББ-тай хамтран хяналт мониторингын ажлыг яаралтай эхлүүлэх, Мониторингийн ажлын даалгаварт оруулах саналын жагсаалт гаргаж МНГ-д өгөх, Мониторингийн арга зүй боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, Мониторингийн арга зүй болон уурхайн тайлбайд ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх.  /Отгонбаатар/
 Хөндлөнгийн тайланг өгөх
Орон нутгийн мэргэжилтэн бэлтгэх асуудлыг судлах/Дорждэрэм/
Орон нутгийн харилцааны ажлыг өргөжүүлэх, Багийг ОТ ба малчдын (мөн орон нутгийн бусад иргэдийн) хооронд хоёр талын үр дүнтэй харилцаа бий болгох үүрэг бүхий, бэлтгэгдсэн хүмүүсээс бүрдүүлэх. Үүнд мөн албан ёсны уулзалуудад оролцох, жишээ нь багийн хуралд суух, орон нутгийн захиргаа болон сонгогдсон албан тушаалтнуудтай ойр холбоотой байх, Түүнчлэн “эмзэг” гэж тогтоогдсон хүмүүс гэх мэт явагдаж буй нөхөн олговорын хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүстэй байнгын холбоотой байх, цаг зав гарган сумын хэмжээгээр явж, хүмүүстэй нээлттэй найрсаг, сайн харилцаа тогтоох гэх мэт. ОТ-н үйл ажиллагааны талаар цаг үеийн мэдээллийг (ялангуяа барилгын ажлын үеэр, Уурхайн Лицензтэй Талбайн гадна ажиллаж буй гэрээт байгууллагуудын үйл ажиллагаа, хэн хаана юуг хэдий хугацаагаар хийж буй, хүмүүсийг ажилд яаж авч байгаа гэх мэт) малчид, орон нутгийн бусад иргэдэд хүргэх, мэдээллийг удирдлагадаа танилцуулж байхын тулд орон нутгийн харилцааны ажилтнууд ОТ компани дотроо маш сайн харилцаа холбоотой байнаОТ1. Багийн иргэдийн нийтийн хуралд ОТ-н орон нутгийн харилцааны ажилтнууд оролцож бодит мэдээлэл өгсөн байдал,
2. Баг тус бүрийн нийт малчин өрхийн 50%-с доошгүй малчин өрхөд орж ажилласан жилийн тайлан
3. Малчдын гомдол хүсэлтийг шийдсэн байдал
50% 
ОТ-н гомдлыг барагдуулах механизмыг сайжруулах. ГТЗ-ийн бусад гишүүдтэй хамтран хөндлөнгийн этгээдэд хандах тухай хувилбарыг тодорхой болгоно. Одоо ашиглаж буй гомдлыг барагдуулах механизмын талаар малчид, орон нутгийн бусад иргэдэд танилцуулж, зөвлөлдөн зөвлөлдөөнөөр гарсан саналд үндэслэн, шаардлагатай бол засаж залруулах. Өөрчилсөн зүйлсийн талаар үр дүнтэйгээр нийтэд мэдээлэн, ОТ-н талаар гомдолтой иргэдийг тус механизмыг ашиглахыг хөхүүлэхОТСайжруулан боловсруулсан гомдлыг барагдуулах механизм (өмнөх механизмтай харьцуулах)90%ГТЗ-ийн гишүүдийн ирүүлсэн саналын дагуу гомдол барагдуулах журмыг сайжруулсаныг танилцуулах
Хөөн хэлэлцүүлж байгаа нөхөн олговорын хэрэгжилт, ахицад мониторинг хийж, улирал тутамд ГТЗ-д танилцуулна. Үүнд: Нэхэмжлэлийн хороонд ирсэн өргөдлүүд, хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл татгалзсан хариу, татгалзах болсон шалтгаан, тохиролцоонд хүрсэн нөхөн олговорын гэрээ, олгосон нөхөн олговор зэрэг орноОТЭнэ тухай улирал тутмын тайлан, танилцуулга, ГТЗ болон малчдад танилцуулсан байдал95%Хөөн хэлэлцүүлгийн гэрээ зурагдаж дуусахаар мэдээллийг ГТЗ-д хүргүүлэх

Санал болгох мэдээ