Нийтийн нөхөх олговор 41%

Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуульд суралцаж буй малчдын оюутан хүүхдүүдийн сургалтын тэтгэлэг олгох – (тохиролцоонд хүрсэн өдрийн байдлаар оуютан байгаа хүүхдүүдийг нь төгстөл олгох) – ингэхдээ голч оноо нь 2.7-оос дээш. Сум орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах чиглэлийн суралцаж буй малчдын оюутан хүүхдүүдэд олгохОТТэтгэлэг олгох хөтөлбөрийн шалгуур хангасан малчдын бүх оюутан хүүхдүүдэд сургалтын тэтгэлгийг олгож эхлэсэн байх60%Жил бүр явцын тайланг ГТЗ-д танилцуулна.  Бүх оюутан төгссөнөөр дуусгавар болно
Хороо засварын баг байгуулж ажиллах төсөлГТЗТөсөл 3 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)20%Төсөл боловсруулах, тендэр зарлах
засварлах хороо бууцны жагсаалтыг тодорхойлох, эрэмбэлэх.

Малчдын санхүүгийн оролцоог тодорхой болгож баталгаажуулах, худаг эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах?

Ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах акт
Санхүүжилтийг шийдвэрлэх
Малчны зах байгуулах буюу Малын гаралтай түүхий эдийг үйлдвэрлэгчдэд ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгоход дэмжлэг үзүүэлх төсөлГТЗТөсөл 4 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)10%Засаглалын бүтэцээ байгуулах, менежментийг баг томилох, тогтвортой хэрэгжилтийг хариуцах Эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх(барилга байгууламжын зөвшөөрөл, газар, дэд бүтэц)
санхүүжилт шийдвэрлэх(суурь судалгаа, зураг төсөв, барилга байгууламж)
Малчдад хүрэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах төсөлГТЗТөсөл 5 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)70%Гүйцэтгэгч ажлын явц, цаашдын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал зэргийг танилцуулна. Тэндээс гарч ирэх дүгнэлт саналыг үндэслэн хаах эсэхийг шийднэ
Малын тэжээлийн ургамал тариалах төсөлГТЗТөсөл 6 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)0%Энэ төслийн оронд хэрэгжих төслийн санал боловсруулах ажлын хэсэг. Ажлын хэсэг ажиллаад, боловсруулсан хувилбарыг хэлэлцэж байж хэрхэн хаах шалгуур, хийгдэх ажлыг тодорхойлно
Залуу малчдад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, “Залуу малчин” (35-аас доош насны) төсөл хэрэгжүүлэх (ХБ сумын 2024 он хүртэлх МААХХ-т тусгагдсан)ГТЗТөсөл 9 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)50%Гүйцэтгэгч ажлын явц, цаашдын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал зэргийг танилцуулна. Тэндээс гарч ирэх дүгнэлт саналыг үндэслэн хаах эсэхийг шийднэ Залуу малчин төсөл дээр Ажлын хэсэг хяналт тавьж ажиллах
Мал нядалгааны шугам барих, байнгын ажиллагаатай болохОНЗЗ ОТ   Төсөл 10 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)10%Засаглалын бүтэцээ байгуулаЭрх зүйн орчныг бүрдүүлэх(барилга байгууламжын зөвшөөрөл, газар, дэд бүтэц)х, менежментийг баг томилох, тогтвортой хэрэгжилтийг хариуцах
санхүүжилт шийдвэрлэх(суурь судалгаа, зураг төсөв, барилга байгууламж)
Малчид болон орон нутгийн иргэдийн ЖДБ-ийг чадавхижуулах сургалт явуулах, бизнес эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх жижиг зээл авах боломж олгох (ХААН Банк-аар дамжуулан зээлийн хүсэлт тутамд 30 сая хүртэлх зээл олгохоор тохиролцсон)ОНЗЗ ОТ   1. Сургалтад хамрагдсан малчдын тоо,
2. Зээл авсан малчдын тоо 
50%МТ-Хэрхэн зээлэнд хамрагдах талаар малчидад мэдээлэл хүргэх, хэдэн малчинд мэдээлэл өгсөнөө мэдээлэх
ОТ-Зээлд хамрагдсан малчдын тоон мэдээлэл гаргах
Ханбогд сумын төвийн сайжруулсан замыг хатуу хучилттай болгох, ХБ сумын цэвэр усан хангамж, бохир усны шугам суурилуулах зэрэг Малчдаас ирүүлсэн саналыг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах нэгж ХБ Хөгжлийн Хороонд уламжилж шийдүүлэхОНЗЗ ОТ   Хөгжлийн хорооны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байдал0%Энэ ажлын заалт, зорилго чиглэл, гүйцэтгэлийн шалгуурыг тодорхой болгох. Удирдах нэгж
Ханбогд сум харилцаа холбооны сүлжээний хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд Юнителийн сүлжээний антенныг Гавилууд багт байрлуулах ажлыг хэрэгжүүлэхKB governmentСүлжээнд холбогдсон байх0%Санхүүжилтийг хэрхэн шийдэх талаар судлаж, шийдэлийг дараагийн хуралд танилцуулах.  Удирдах нэгж
Худаг засварын баг байгуулах төсөл: Энгийн уурхайн болон инженерийн хийцтэй уст цэг засварладаг баг байгуулах төслийн санал боловсруулан ГТЗ-д танилцуулах (орон нутгийн малчид болон мэргэжлийн байгууллага хамтарсан баг)ГТЗ хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)20%Төсөл боловсруулах, тендэр зарлах Сэргээн засварлах худгийн жагсаалтыг тодорхойлох, эрэмбэлэх.

Малчдын санхүүгийн оролцоог тодорхой болгож баталгаажуулах, худаг эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах?

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
Хиймэл нуур цөөрөм, хур борооны ус цуглуулах хөв байгуулах Баг тус бүрээр хөв байгуулахГТЗхэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)0%Төслийг хэрхэн хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг. Дараагын хуралд төслийн санал танилцуулах.
Ажлын хэсэг ажиллаад, боловсруулсан хувилбарыг хэлэлцэж байж хэрхэн хаах шалгуур, хийгдэх ажлыг тодорхойлно
Амьдрах ухааны цогц сургалтын төсөлГТЗТөсөл 1 хэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)70%Гүйцэтгэгч ажлын явц, цаашдын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал зэргийг танилцуулна. Тэндээс гарч ирэх дүгнэлт саналыг үндэслэн хаах эсэхийг шийднэ

Санал болгох мэдээ