Ундай 7%

УЛТ-Ундайн голын урсгал хаагдсан 3 хэсэгт шийдэлОТ1. ажилчдын кемпийн баруун талын сайран дээрээс карьер авсан газар
2. дулааны станц руу ордог зам
3.Ундайн голын гольдрил өөрчилсэн шинэ сувгийн хэсэгт үерлэхэд Ундайн голын ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бүрдсэн байх
100% 
Одоогийн гэрээлж байгаа мониторингийг үе шаттайгаар орон нутгийн мониторингоор солих бодлого баримталж, орон нутгийн мэргэшсэн байгууллага, малчдыг мэргэжлийн мониторинг хийх түвшинд чадавхижуулах, малчид чин сэтгэлээсээ оролцож, хариуцлагатайгаар хандах нь мониторингийг бодитой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй чухал, иймд мониторингийн ажлыг цалин урамшуулалтай болгох, оролцоог хангахын тулд хөтөлбөрүүд мал маллагааны хэв маягт тохирсон, малчид хянан баталгаажуулах боломжтой, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, итгэл үнэмшлийг хангасан, хүртээлтэй, найдвартай байлганы тулд баримт хамтран олж тогтоох аргачлалыг ашиглан боловсруулж, хэрэгжүүлэхОТ
KB government
МТ
1. Малчдын бүлэгтэй хамтын мониторинг хийлгэх гэрээ байгуулж ажиллаж эхлэсэн байх, 2. ОТ-н дахин боловсруулсан ГТЗ-өөр дэмжсэн байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн явцын тайлан)100%Мөнх ногоон галба ТББ байгуулан хэрэгжүүлэж байна. Заагдсан ажлууд бүрэн хийгдсэн. Энэ ажил нь байнга хийгдэж байх ажил юм
Айванхо Майнс Монголия Инк (АММИ)-н 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтэд хэрэглэсэн арга барил нь ялангуяа харилцаа холбооны тухайд асуудалтай байсныг ОТ малчдын өмнө хүлээн зөвшөөрч 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн асуудлыг шийдэхийн тулд ГТЗ-ийн хүрээнд хамтран ажиллахОТГТЗ-ийн 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн Хамтарсан Мэдэгдэл энэ гэрээний тухайд хангалттай байх болно100%Хэрэгжсэн
Бор Овоогийн задгайн ургамалжуулах төлөвлөгөөОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт100% 
Бор Овоон задгайн самбар байршуулалтОТБайршуулсан мэдээллийн самбар100% 
Бор Овоон задгайн фото зураг музейдОТСумын музейд байрлуулсан Бор Овоогийн Задгайн фото зураг100% 
Ундайн гол дагуу нутагладаг зорилтот малчин өрхийн нэрсийн жагсаалтМТ
KB government
Нэрсийн жагсаалт100% 

Санал болгох мэдээ