Ус 35%

ОТ-н усны төлбөрийн 50%-ийг сумын төсөвт эргүүлэн хуваарилах талаарх хүсэлтийг аймгийн ИТХ-д хандаж гаргах, хүсэлт илгээхKB governmentАймгийн ИТХ-д хандаж гаргасан хүсэлт, хариу70%Ерөнхий сайдад бичиг явуулсан.
Гүехэн гар худгууд барих хөтөлбөрийн хэлбэрээр нийтийн нөхөн олговор олгох, малчид нүүдлээ хийн, бэлчээрийн нөөцийг ашиглахыг дэмжин, малчдад уламжлалт амьжиргаагаа үргэлжлүүлэн эрхлэх хэвээр үлдээхийн тулд худгуудыг 4 багийн нутагт тараан байрлуулах. ГТЗБэлчээрийн доорхи усны нөөцийн судалдгаанд үндэслэн ГТЗ-ийн тохиролцож шинээр гаргасан худгийн тоо20%Чандмань эрдэнэ төслийг хэрэгжүүлсэн.
5 гар худаг шинээр, 10 гар худаг сэргээн зассан. Худаг засварын бригад байгуулана Усжуулах шаардлагатай байгаа бэлчээрийн зураг, талбайн хэмжээ, хэрэгцээтэй байгаа уст цэгийн тооцоо

Отрын бүс буюу нөөц бэлчээрийг тодорхойлсон байх

ХАА газар, БОАЖГ, Сав газрын захиргаадаас холбогдох зөвшөөрлийг авсан байх

Уст цэг шинээр үүсгэх цэгийн нарийвчилсан байршлыг тогтоож өгнө

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах   
Гидрогеологийн судалгаа (бэлчээрийн доорх усны нөөцийн судалгааг) санхүүжүүлж мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэхОНЗЗ ОТ   Сумын нийт газар нутаг дахь бэлчээрийн усны нөөцийг тогтоосон зураглал (бусад тайлан мэдээ)20%өмнөх хурлуудаар хэлэлцээд геофизикийн цэгэн судалгаа болгон өөрчилсөн

1.3-тай уялдуулахад анхаарч, биелсэн гэж үзэх
ХАА газар, БОАЖГ, Сав газрын захиргаадаас холбогдох зөвшөөрлийг авсан байх

Уст цэг шинээр үүсгэх цэгийн нарийвчилсан байршлыг тогтоож өгнө

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах шат шатны үр дүнг тухай бүрт малчдад мэдээлэх,

шинээр гаргах уст цэгийн байршлыг
багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцэж батлах

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
Малчдын хэрэглээний гүн өрмийн худгийг сэргээгдэх эрчим хүчинд холбоход дэмжлэг үзүүлэхГТЗхэрэгжиж эхлэсэн байх (төслийн баримт бичиг, явцын тайлан)30% төслийг 2027 он хүртэл үргэлжлүүлнэ.
Малчдын санхүүгийн оролцоо байна худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах
 
Шалгуурын дагуу төсөлд хамрагдах малчдын нэрсийг тодорхойлох,

Малчдын санхүүгийн оролцоог баталгаажуулах,

худаг хүлээн авах акт, хариуцлагын болон эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах 
2.2-т заасан бэлчээрийн усны нөөцийн гидрологийн судалгааны үр дүнд шинээр худаг гаргаж шийдсэний дараа одоо ус зөөж байгаа түр зуурын арга хэмжээг үе шаттай зогсоохОТТүр зуурын арга хэмжээг зогсоосон байдал100%Уурхай орчмын малчин өрхүүдэд Ус зөөвөрлөн хүргэх журамыг хаахаар шийдвэрлэв
Гүний хоолой орчмын гоожиж буй бүх цооногуудыг бөглөж, Багийн Иргэдийн Нийтийн хурлаал хэлэлцэж ирүүлсэн малчдын хүсэлтэнд тулгуурлан оргиж буй 2 цооног малчдад ахуйн зориулалтаар ашиглуулахОТ
Ханбогд сум
Оргиж буй 2 цооногийг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн
Гүний хоолой, Галбын говь дахь ОТ-н усны хайгуулын цооногуудаас орон нутийн малчдын бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар ашиглах боломжтой 12 цооногийг Ханбогд суманд хүлээлгэн өгөхОТ
Ханбогд сум
Цооногуудыг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн

Санал болгох мэдээ