Малчдын худаг, устай холбоотой ажлын хэрэгжилт

Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн  талууд болох Ханбогд сумын Засаг захиргаа, Ханбогд сумын малчид, “Оюу толгой” компани хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 9-нд Малчдын гомдол барагдуулах хоёр багц гэрээ байгуулсан. Энэхүү 2 гэрээнд малчдын худаг, усстай холбоотой  нийт 7 асуудлыг шийдэхээр гэрээнд тусгасан бөгөөд тухай ажлын хэрэгжилт нь 2021 оны байдлаар 61%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна хэмээн Гурван талт зөвлөл тодорхойлсон байна.

Гэрээний хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлт (хувь)

Санал болгох мэдээ