“ЭРҮҮЛ МАЛЧИН-3” ХӨТӨЛБӨР 78,9 ХУВЬТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Хөтөлбөрийн хүрээнд үзлэгт хамрагдах нийт 1309 иргэнээс 1033 иргэн эхний шатны үзлэгт хамрагдсан бөгөөд дараагийн шатны үзлэгт 208 иргэн тус тус хамрагдаад байна.

Явуулын үзлэг шинжилгээнд хамрагдах 4 багийн малчин өрхүүдээр:-Номгон багийн 66 өрхөөс 58-Гавилууд багийн 132 өрхөөс 105-Жавхлант багийн 130 өрхөөс 111-Баян багийн 86 өрхөөс 65 өрхийн гишүүдийг үзлэг шинжилгээнд хамруулсан байна.

Санал болгох мэдээ