ЗӨВЛӨЛИЙН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БАЙДАЛ

Талууд Зөвлөлийн зорилго биелэгдсэн, эсвэл Зөвлөл цаашид байх шаардлагагүй болсон гэж санал нэгтэйгээр зөвшөөрвөл Зөвлөл татан буугдаж, Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүчин төгөлдөр байдал нэн даруй дуусгавар болно.

Санал болгох мэдээ