Бэлчээр 2%

Малын тооны өсөлт, тавиул малын эзэн хэн болохыг илүү дэлгэрэнгүй судалгаа шинжилгээ Ханбогд суманд хийхОНЗЗМал бүхий иргэдийн судалгаа бүрэн гарсан байх100%1.1-тэй уялдуулж байхыг анхаарч, биелсэн гэж үзэж хаах
ОТ-н уурхайн үйлдвэрлэлийн хашаалсан талбайн тодорхой хэсэгт мал бэлчээрлүүлэх зохицуулалт хийх зорилго бүхий 2015 оны 3-р сарын 20-нд батлагдсан Уурхайн хашаалсан талбайд түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхОТЖурмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж буй Малчдын Төлөөлөгчдийн (МТБ)-н нотолгоо100%хийгдсэн

Санал болгох мэдээ