Нөхөх олговор 7%

Уучлалын захидалОТОлон нийтэд нээлттэй хэвлэж танилцуулсан “Уучлал гуйсан захидал”100% 
ГТЗ нь хөндлөнгийн бие даасан нарийн бичгийн даргын тусламжтай ажиллаж болох бөгөөд, 2004, 2011 оны хөтөлбөрийн дагуу малчид нөхөн олговор авах шалгуурыг хангасан эсэхийг шийдвэрлэх “Нөхөн Олговорын Нэхэмжлэхийн Хороо”-ны үүрэг гүйцэтгэж ажилланаНХороо 1. Нэхэмжлэхийн Хорооны хуралд ЭЗХНЗОГ-ын эвлэрүүлэн зуучлагч чиглүүлэгч сууж ажиллах, 2. Нэхэмжлэлийн Хорооны журам100% 
Нөхөн Олговорын Нэхэмжлэлийн Хорооны үйл ажиллагааны журмыг хамтран боловсруулж ашиглахГТЗНэхэмжлэлийн Хорооны журам100% 
2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн заасан бүсэд өвөлжөө, хаваржаа, өвөлжөө хуваан эзэмшиж байсан, 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөлд өртөж нөхөн олговор авах нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцүүлж шалгуурыг хангасан малчдад 2004 онд олгож байсан нөхөн олговорын хэмжээтэй дүйцэхүйц эсвэл тухайн багцаас бууруулахгүй нөхөн олговор олгохОТНэхэмжлэлийн хороонд ирүүлсэн хүсэлтийг шалгуурын дагуу шийдсэн байдал100%Биеэлсэн. Өргөдөл гомдол гарвал журмын дагуу хэлэлцэнэ
2004 оны нүүлгэн шилжүүлсэн өрхөөс ажлын байргүй байгаа 2 өрхийг Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэг жилийн хугацаанд хамруулахОТ1. Амьжиргааг дэмжих тэтгэлэгтэй сургалтад нэмж 2 хүнийг хамруулсан байдал, 2. Тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн байх100% 
2004 ба 2011 оны нөхөн олговрын гэрээний нууцлалыг хадгалах тухай зүйл заалтыг цуцалж иргэд нөхөн олговрын талаарх мэдээллээ бусдад ил болгохыг хүсвэл энэ боломжийг нээлттэй болгохГТЗГТЗ-ийн 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн Хамтарсан Мэдэгдэл энэ гэрээний тухайд хангалттай байх болно100% 
2011 оын нөхөн олговрын гэрээний 1) Үр дүнгийн үнэлгээ, 2) Хэрэгжилтийн аудитыг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэхОТ  100% 

Санал болгох мэдээ