Ундай 66%

Халив Дугатын голын бүрэн бүтэн байдал хангах, Халив Дугатын голын ус нэвтрүүлэх зохистой механизм бий болгохОТ1. Халив-Дугатын голын өөрчлөлтийн сувгийн бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулахын тулд хийгдсэн ажлын тайлан
2. Халив-Дугатын голын ус үерлэхэд голын ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бүрдсэн байх
50%Судалгааны ажил хийгдэж байгаа
Ажлын байранд мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтОНЗЗ ОТ   Сургалтад хамрагдсан хүний тоо, үүнээс ажилд орсон хүний тоо80%энэ ажил сайн хийж байна. Урт хугацаанд хэрэгжих ажлуудыг гэрээ хаах үед 100% болгоно 
Ахмадын холбоотой хамтарч төсөл хэрэгжүүлэхОТ1. Төслийн баримт бичигт заасны дагуу төсөлд хамрагдсан ахмадуудын тоо
2. Төслийн хүрээнд хамруулсан залуучуудын тоо
3. хамрах хүрээ, төрөл
67%Төслийн санал боловсруулах, 2020 оны Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх
Говийн төгөл-мод тарих төсөлОТ1. УГ дагуу нутагладаг малчин өрхүүдээс 15-аас доошгүй өрхийг жил тус бүр хамруулсан байх
2.Нийт тарьсан модны ургацын хувь 75%-аас доошгүй хувь
3. Сумаас томилогдсон ажлын хэсэгт хүлээлгэж өгсөн акт
50%Гүйцэтгэгчээс нэгдсэн тайлан авах, 2020танилцуулга хийлгүүлэх
Бор Овоог хөндөхгүй төлөвлөгөөОТ  Бор Овоог хөндөхгүйгээр өөрчилсөн хаягдал чулуулгийн овоолгын төлөвлөгөө90%Гэрээ хаах үед газар дээр нь очиж шалгах,Шинэ болон хуучин зургийг архивт хадгалуулах
Бор Овоогийн задгайн ургамалжуулалтОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт58%Нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисс ажиллуулах
Уст баг модны карьер хөв цөөрөм байгуулж, ургамалжуулахОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт58%2020 оны 8 сард тооллого хийнэ, тэр үед гүйцэтгэлийн хувь нэмэгдэнэ
Ундай голын сав газарт нутагладаг малчин өрхөд дараах нөхөн олговорыг олгох (Гол шалгуур: 2007 оны 1 сарын 1-нээс 2012 оны 12-р сарын 29-ны хооронд сумын бүртгэлд малчин өрхөөр бүртгэлтэй, Ундай голын ай сав газарт өвөлжөө хаваржаа эзэмшин амьдарч байгаа өрхүүд)ОТ 75% 
УЛТ-Ундайн голын урсгал хаагдсан 3 хэсэгт шийдэлОТ1. ажилчдын кемпийн баруун талын сайран дээрээс карьер авсан газар
2. дулааны станц руу ордог зам
3.Ундайн голын гольдрил өөрчилсэн шинэ сувгийн хэсэгт үерлэхэд Ундайн голын ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бүрдсэн байх
100% 
Одоогийн гэрээлж байгаа мониторингийг үе шаттайгаар орон нутгийн мониторингоор солих бодлого баримталж, орон нутгийн мэргэшсэн байгууллага, малчдыг мэргэжлийн мониторинг хийх түвшинд чадавхижуулах, малчид чин сэтгэлээсээ оролцож, хариуцлагатайгаар хандах нь мониторингийг бодитой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй чухал, иймд мониторингийн ажлыг цалин урамшуулалтай болгох, оролцоог хангахын тулд хөтөлбөрүүд мал маллагааны хэв маягт тохирсон, малчид хянан баталгаажуулах боломжтой, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, итгэл үнэмшлийг хангасан, хүртээлтэй, найдвартай байлганы тулд баримт хамтран олж тогтоох аргачлалыг ашиглан боловсруулж, хэрэгжүүлэхОТ
ОНЗЗ
МТ
1. Малчдын бүлэгтэй хамтын мониторинг хийлгэх гэрээ байгуулж ажиллаж эхлэсэн байх, 2. ОТ-н дахин боловсруулсан ГТЗ-өөр дэмжсэн байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэсэн явцын тайлан)100%Мөнх ногоон галба ТББ байгуулан хэрэгжүүлэж байна. Заагдсан ажлууд бүрэн хийгдсэн. Энэ ажил нь байнга хийгдэж байх ажил юм
Айванхо Майнс Монголия Инк (АММИ)-н 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтэд хэрэглэсэн арга барил нь ялангуяа харилцаа холбооны тухайд асуудалтай байсныг ОТ малчдын өмнө хүлээн зөвшөөрч 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн асуудлыг шийдэхийн тулд ГТЗ-ийн хүрээнд хамтран ажиллахОТГТЗ-ийн 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн Хамтарсан Мэдэгдэл энэ гэрээний тухайд хангалттай байх болно100%Хэрэгжсэн
Бор Овоогийн задгайн ургамалжуулах төлөвлөгөөОТБиологийн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдсэн тухай Аймгийн Уул уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц, бусад үйл ажиллагааны нөлөөгөөр эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах ажлын хэсгийн акт100% 
Бор Овоон задгайн самбар байршуулалтОТБайршуулсан мэдээллийн самбар100% 
Бор Овоон задгайн фото зураг музейдОТСумын музейд байрлуулсан Бор Овоогийн Задгайн фото зураг100% 
Ундайн гол дагуу нутагладаг зорилтот малчин өрхийн нэрсийн жагсаалтМТ
ОНЗЗ
Нэрсийн жагсаалт100% 

Санал болгох мэдээ