Ус 3%

2.2-т заасан бэлчээрийн усны нөөцийн гидрологийн судалгааны үр дүнд шинээр худаг гаргаж шийдсэний дараа одоо ус зөөж байгаа түр зуурын арга хэмжээг үе шаттай зогсоохОТТүр зуурын арга хэмжээг зогсоосон байдал100%Уурхай орчмын малчин өрхүүдэд Ус зөөвөрлөн хүргэх журамыг хаахаар шийдвэрлэв
Гүний хоолой орчмын гоожиж буй бүх цооногуудыг бөглөж, Багийн Иргэдийн Нийтийн хурлаал хэлэлцэж ирүүлсэн малчдын хүсэлтэнд тулгуурлан оргиж буй 2 цооног малчдад ахуйн зориулалтаар ашиглуулахОТ
Ханбогд сум
Оргиж буй 2 цооногийг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн
Гүний хоолой, Галбын говь дахь ОТ-н усны хайгуулын цооногуудаас орон нутийн малчдын бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар ашиглах боломжтой 12 цооногийг Ханбогд суманд хүлээлгэн өгөхОТ
Ханбогд сум
Цооногуудыг орон нутгийн ажлын хэсгийн хүлээн авсан акт100%Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн

Санал болгох мэдээ