Зөвлөлийн дүрэм, журам

ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

11-р сар 29th, 2020 by

Тал бүр: Харилцан бие биеэ хүндэтгэж, эрх тэгш хамтран ажиллах Дүрмийг баталж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх Хүлээсэн үүргийнхээ гүйцэтгэлийг Зөвлөлд тайлагнах Зөвлөлийн хурлаас гаргасан хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлэх Өөрийн төлөөллийг Зөвлөлд томилон ажиллуулах Үүргээ ёс зүйтэй, улс төрийн нөлөөллөөс ангид биелүүлэх Ханбогд сум Засаг захиргааны төлөөлөл: Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг ЗДТГ-ын ажилтнуудад түгээх Ханбогд […]

ЗӨВЛӨЛИЙН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БАЙДАЛ

11-р сар 29th, 2020 by

Талууд Зөвлөлийн зорилго биелэгдсэн, эсвэл Зөвлөл цаашид байх шаардлагагүй болсон гэж санал нэгтэйгээр зөвшөөрвөл Зөвлөл татан буугдаж, Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүчин төгөлдөр байдал нэн даруй дуусгавар болно.

Зөвлөлийн дүрэм

10-р сар 7th, 2021 by

Шинэчилсэн дүрэм 2019