Зөвлөлийн дүрэм, журам

ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

Тал бүр:

 • Харилцан бие биеэ хүндэтгэж, эрх тэгш хамтран ажиллах
 • Дүрмийг баталж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх
 • Хүлээсэн үүргийнхээ гүйцэтгэлийг Зөвлөлд тайлагнах
 • Зөвлөлийн хурлаас гаргасан хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлэх
 • Өөрийн төлөөллийг Зөвлөлд томилон ажиллуулах
 • Үүргээ ёс зүйтэй, улс төрийн нөлөөллөөс ангид биелүүлэх

Ханбогд сум Засаг захиргааны төлөөлөл:

 • Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг ЗДТГ-ын ажилтнуудад түгээх
 • Ханбогд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон иргэдэд түгээх

Малчдын төлөөлөл:

 • Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг малчдад түгээх
 • Малчдын гаргасан санал, санаачилгыг нэгтгэж, Зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр хүргүүлэх

“Оюу толгой компанийн төлөөлөл:

 • Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг компанийн удирдлага, холбогдох хэлтэс, нэгж, ажилтнуудад мэдээлэх
 • Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндэслэл бүхий зардлыг Дүрэмд заасны дагуу хариуцах

Гурван талт зөвлөлийн үйл ажиллагаанд ашиг сонирхлын зөрчлийг удирдах журам