Бэлчээрийн чанар, ашиглалтын үнэлгээг хийх “Бэлчээр-эрдэнэ“ төсөл хэрэгжиж байна.