Малчдын гомдлыг хаахаар шийдвэрлэв.

2018 оны 11 дүгээр сард Гурван талт зөвлөлөөс гомдол барагдуулах ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай гэж дүгнэсний үндсэн дээр зөвлөлийн үйл ажиллагаа цаашид Омбудсмэний газрын эвлэрүүлэн зуучлагчийн оролцоо, хяналтгүйгээр талуудын итгэлцэл дээр суурилан үргэлжлэх болсон.

Малчдын гомдлыг барагдуулах үйл явцад мониторинг хийсэн дүгнэлт, талуудын сэтгэл ханамж зэрэгт үндэслэн Омбудсмэний газар гомдлуудыг албан ёсоор хаасан. Омбудсэний газар, Гурван талт зөвлөл хамтран 2019 оны 03 дугаар сард малчдын гомдлыг хаах албан ёсны арга хэмжээг зохион байгуулсан. Улмаар төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, санхүүжүүлэгч байгууллага болон хөгжлийн агентлагуудын төлөөлөгч нарыг урьж туршлага хуваалцах уулзалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан.

Санал болгох мэдээ